21-26.7.2019, Kronoby folkhögskola, Finland


Deltagaravgift: 700 € (helpension) 
Anmälningsformulär kopplas till denna sida 1.4.2019 

 

Berätta (förtälja, fortelle) är konst och gemenskap! Nordiskt berättarseminarium (Nordisk fortellerseminar) samlar entusiaster som vill träffas varje år, en hel vecka, för ett seminarium om berättarkonst. Det ordnas olika kurser och man har ledare från flera länder. Man vill inspireras och lära sig mera av varandra.

I år 2019 träffas man för första gången i Finland.


Kronoby, Finland

I Österbottens kusttrakter, i de svenskspråkiga bygderna längs Bottniska vikens kust, ligger den lilla kommunen Kronoby. Den ursprungliga "Croneby sochn" kom till i början av 1600-talet, under den svenska tiden.

Här finns också Kronoby folkhögskola, grundad 1891 som en av de allra första folkhögskolorna i Finland. Folkhögskolans huvudman idag är Kvarnen, en samkommun med medlemskommunerna Karleby, Jakobstad, Kronoby, Pedersöre och Larsmo. 


Program

Varje deltagare väljer en (1) kurs som man jobbar med hela veckan, under förmiddagar och eftermiddagar.
 

Söndag 20.7
 

    

Ankomst
Middag

Måndag 21.7
 
 
 
 
 
 

Frukost
Morgonsamling
Kurs
Lunch
Kurs
Middag
Besöksmål med inslag av lokal berättartradition

Tisdag 22.7
 
 
 
 
 
 

Frukost
Morgonsamling
Kurs
Lunch
Kurs
Middag
Berättarkväll, kortare och längre berättelser

Onsdag 23.7
 
 
 
 
 
 

Frukost
Morgonsamling
Kurs
Vandring med lunch
Besöksmål med middag och inslag av lokal berättartradition 
Frukost

Torsdag 24.7
 
 
 
 
 

Frukost
Morgonsamling
Kurs
Lunch
Kurs
Avslutningsmiddag & berättarkväll

Fredag 25.7
 

Frukost
Avresa


Ledare

Mimesis Heidi DAHLSVEEN (Norge)
heidi@fortellerkunstner.no

Kurs:
Den nordiska myten idag

Kursbeskrivning:
De nordiska myterna representerar tankemodeller som en gång var. Hur kan dessa myter bli en del av dagens samhällsförståelse? Kursen vill genom ett praktiskt upplägg utforska och dryfta berättaren som postmodern konstnär med samhällsansvar.

Kursen har sin utgångspunkt i nordisk mytologi. Genom praktiska övningar får deltagarna en modell för hur man blir bekant med en bestämd nordisk myt, hur man arbetar med skaldens verktyg och hur man utforskar sin egen berättarstil. Myten arbetas sedan in i en samtida kontext så att den får en röst i en pågående diskussion. – Kursen är intensiv och upplagd på ett sätt som aktiverar både det mentala och det fysiska.

Om läraren:
Heidi Dahlsveen har varit yrkesverksam som muntlig berättarkonstnär nationellt och internationellt sedan år 1996. Hennes huvudfokus som berättarkonstnär ligger på att samtidsaktualisera traditionella berättelser.

Dahlsveens projekt har understötts av Norsk kulturråd och av olika fonder för utövande konstnärer. Dahlsveen arbetar även som överlärare i muntligt berättande vid OlsoMet – Storby-universitetet, där hon ansvarar för studieprogrammet i berättarkonst, som erbjudits sedan år 1996.

 

Ola HENRICSSON (Sverige)
ola.henricsson@gu.se

Kurs:
Berättande som nyckel

Kursbeskrivning:
Kursen vänder sig i första hand till dem som älskar berättande och berättelser och som dessutom är nyfikna på hur berättande kan användas i pedagogiska sammanhang. Vi har alla erfarenhet av lärare som öppnat dörrar mot upplevelser i berättelsens värld. I berättelsens värld förväntas vi inte i första hand lära oss något utan uppleva något.

Det är inte bara lärare eller förskollärare som berättar i syfte att skapa intresse och nyfikenhet. Inom alla yrken kan man använda berättande för att skapa mening och sammanhang åt sin praktik i syfte att beskriva ett ämne eller undersöka en fråga. Syftet med kursen är därför att i vidare bemärkelse använda berättande i för att undersöka de frågor, teman och ämnen som deltagarna önskar.

Deltagarna får framför allt göra två saker i den kursen. Dels får de utveckla sitt eget berättande genom berättarövningar, metoder och lekar som alla går att använda för redan praktiserande eller blivande pedagoger i förskola och skola. Aktiviteterna kan också ses som komplement till berättare som besöker skolan. Dels får deltagarna tillsammans undersöka hur berättandet kan länkas till olika ämnen och frågor. Det gör vi genom kreativa metoder som ”öppnar” lyssnaren mot ämnet och tvärt om, hur ämnet ”öppnas” för lyssnaren. 

Om läraren:
Ola Henricsson är grundskollärare sedan tjugo år tillbaka och numera doktorand vid Göteborgs Universitet i forskningsämnet pedagogiskt arbete, med fokus på lärares muntliga berättande.

 

María SERRANO (Finland)
maria@imaginaris.com

Kurs:
Växelverkan

Kursbeskrivning:
I dialog med oss själva och varandra utforskar vi växelverkan mellan Berättaren och berättelsen. Vi ger utrymme åt olika sinnen och prövar oss lekfullt fram bland sagor, livsberättelser och improvisationer. Hur stiger vi fram i berättelserna med våra erfarenheter och upplevelser?

Vågar vi pröva nya roller, skapa nya visioner, sätta gränser, bli överraskade?

Vi lever i en tid då “hållbar” inte längre är nog, då alltfler människor använder upp sina resurser och bränner ut sig. Finns det nya berättelser för återväxt, som ger kraft och styrka? – Kursen lämpar sig både för erfarna berättare och nybörjare.

Om läraren:
María Serrano är verksam som berättare och tolk. Då hon var 6 år, var hon en prins. Det var hennes första avlönade arbete och hon tyckte att pagefrisyren passade bra i radioteatern. ”Ja, min fader konungen” var repliken som kanske antydde ett liv bland sagor och berättelser.

I ungdomen var Serrano fri skribent. Hon fortsatte sedan med radio och TV och stod även på Nationaloperans scen. Hon utbildade sig till konferenstolk i Spanien och har sedan år 1995 varit simultantolk för EU-institutionerna och på den fria marknaden.

Serranos samhällsengagemang övergick på 1990-talet i moderskap för att sedan komma tillbaka, förstärkt av det muntliga berättandet. Hon har utbildat sig till berättare vid The International School of Storytelling, främst i Sydafrika med fokus på Storytelling in Community och självbiografiskt berättande. Serrano har en dansk klasslärarutbildning och berättar gärna för barn och unga.

María Serrano uppträder på svenska, spanska och engelska och har hållit workshops och berättat på dessa språk runtom i världen. År 2014 valdes hon till ordförande för ALBA SuomiFinland. Hon är aktiv medlem i Tellers Without Borders och är nu för tiden ofta Drottning i sitt eget liv.

 

Lina TEIR (Finland)
lina.teir@gmail.com

Kurs:
Musikaliskt berättande

Kursbeskrivning:
Under kursen undersöker vi hur vi kan låta berättandet och musiken mötas på olika sätt. Musiken kan bland annat skapa stämning, kommentera och ge riktning åt berättelserna. Vi berättar individuellt och kollektivt och bygger upp helheter med musik och berättande utgående från den inspiration och de resurser som finns i gruppen.

Du behöver inte spela instrument eller se dig som en sångare för att delta i delkursen, men du behöver ha en öppenhet inför att experimentera med ljud och toner som en del av ditt berättande. Det musikaliska berättandet innebär också att utgå från musikaliska verktyg i arbetet med till exempel dramaturgi, form och rytm.

Om läraren:
Lina Teir är multikonstnär och pedagog inom berättarkonst, musik och teater. Hennes specialintresse är självbiografiskt och musikaliskt berättande. Som vispoet gör Lina Teir föreställningar med egna visor och berättande. Hon är också multiinstrumentalist med en bakgrund som ledare för den privata musikskolan Luma i Kristinestad, Österbotten.

Lina Teir regisserar berättarföreställningar, teaterföreställningar, musikaliska shower samt föreställningar med scenisk kör. Till utbildningen är hon klasslärare med fördjupning i drama (Åbo akademi). Hon har även avlagt en bachelorsexamen i drama och teaterkommunikation med fördjupning i berättarkonst (Högskolen i Oslo).