Examensuppgifter för vildmarksguide-examen

Examensdelar

 

3.1 Vildmarks- och naturguidning

Examensdelen bedöms i huvudsak genom planerande och genomförande av två praktiska guidetjänster inom arbetslivet, antingen med gäster som examinanden själv knyter kontakt med eller med gäster hos en producent i branschen. Det ena tillfället sker vid barmarksförhållande det andra på vintern. Bägge skall inkludera färdsel i terrängförhållanden och vid minst en krävs övernattning. Examinanden ansvarar själv för hela guidetjänsten inklusive planering, genomförande, säkerhet och efterarbete. Dokumentation inklusive ev. bilagor (säkerhetsplan, marknadsföring, kartor etc.) och första hjälpen-intyg tillförs bedömningsmaterialet. Om yrkesskickligheten inte kan påvisas till fullo vid genomförandet av guidetjänsten kompletteras bedömningen med intervjuer och/eller tilläggsuppgifter. Yrkeskicklighet inom arkännedom bedöms vid ett separat tillfälle genom att identifiera arterna från bilder.

 

 3.2 Guidning i olika friluftsgrenar

Examensdelen bedöms i huvudsak genom planerade och genomförande av en praktisk guidetjänst inom arbetslivet, antingen med gäster som examinanden själv knyter kontakt med eller med gäster hos en producent i branschen. Examensdelen bedöms vid ett tillfälle där två olika friluftsgrenar bedöms eller två olika tillfällen där en friluftsgren bedöms vid vardera. Examinanden ansvarar själv för hela guidetjänsten med planering, genomförande, säkerhet och efterarbete. Dokumentation inklusive ev. bilagor (säkerhetsplan, marknadsföring, kartor etc.) tillförs bedömningsmaterialet. Om yrkesskickligheten inte kan påvisas till fullo vid genomförandet av guidetjänsten kompletteras bedömningen med intervjuer och/eller tilläggsuppgifter.

 

3.5 Vildmarks- och naturguidning som företagare

Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet genom att med hjälp av sakkunniga presentera det planerade företagets

• planeringsprocess

• verksamhetsidé, affärsidé och affärsplan och motivera sina lösningar

• resultat- och investeringsbudgeter

• åtgärder för grundande av företaget.

Företagsexperter inom branschen bedömer på basis av det uppgjorda materialet om processen och planerna går att genomföra samt ger en skriftlig bedömning av prestationen. Om yrkesskickligheten inte kan påvisas till fullo vid genomförandet av examensprestationen kompletteras bedömningen med intervjuer och/eller tilläggsuppgifter. När dokumenten har bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet.

 

3.7 Vildmarks- och terrängbespisning

Examensdelen bedöms i huvudsak genom planerade och genomförande av flera praktiska guidetjänster inom arbetslivet, antingen med gäster som examinanden själv knyter kontakt med eller med gäster hos en producent i branschen. En tillräcklig mängd måltider för att kompetensen skall kunna påvisas till fullo skall tillredas. Detta sker vid ett eller flera tillfällen så att kraven i examensgrunderna uppfylls. Examinanden ansvarar själv, vid behov i samverkan med gruppen eller andraguide, för tillredning av måltiderna, planering, genomförande, säkerhet och efterarbete. Dokumentation inklusive ev. bilagor (menyer, kostnadskalkyler, hygienpass, plan för egenkontroll, säkerhetsplan, marknadsföring, etc.) tillförs bedömningsmaterialet. Om yrkesskickligheten inte kan påvisas till fullo vid genomförandet av guidetjänsten kompletteras bedömningen med intervjuer och/eller tilläggsuppgifter.

 

3.9 Naturguidning som bygger på en specialkompetens

Examensdelen bedöms i huvudsak genom planerade och genomförande av en praktisk guidetjänst inom arbetslivet, antingen med gäster som examinanden själv knyter kontakt med eller med gäster hos en producent i branschen.  Tjänsten tar hänsyn till områdets särdrag och nyttjar dessa till förmån för den valda specialkompetensen.  Examinanden ansvarar själv för hela guidetjänsten med planering, genomförande, säkerhet och efterarbete. Dokumentation inklusive ev.  bilagor (säkerhetsplan, marknadsföring, kartor etc.) tillförs bedömningsmaterialet. Om yrkesskickligheten inte kan påvisas till fullo vid genomförandet av guidetjänsten kompletteras bedömningen med intervjuer och/eller tilläggsuppgifter.